Příloha č. 35 k vyhlášce MF č. 452/2003 Sb.

Koeficienty změn cen staveb - Ki

Kód standardní klasifikace produkce 6. až 9. místo *)

Název položky

Koeficient

1

2

3

46

STAVEBNÍ DÍLA

 

46.21.11

Domy jednobytové a dvoubytové

 

46.21.11.1

domy rodinné jednobytové

1,775

46.21.11.2

domy rodinné dvoubytové a tříbytové

1,775

46.21.11.3

chalupy pro rekreaci

1,775

46.21.11.4

chaty pro rekreaci

1,775

46.21.12

Domy vícebytové

 

46.21.12.1

domy vícebytové typové

1,760

46.21.12.2

domy vícebytové netypové

1,760

46.21.13

Budovy a haly pro průmysl a skladování

 

46.21.13.1..1

budovy pro průmysl (výrobní)

1,746

..2

 

1,746

46.21.13.2.1

budovy pro skladování a manipulaci

1,746

..2

 

1,746

46.21.13.3.1

budovy pro vodní hospodářství

1,746

..2

 

1,746

46.21.14

Budovy a haly pro obchod a služby

 

46.21.14.2..1

budovy pro obchod. prodejny

1,765

..2

 

1,765

46.21.14.3

budovy pro služby a administrativu

1,765

46.21.14.4..1

budovy pro dopravu a spoje

1,703

..2

 

1,703

46.21.14.5..1

garáže

1,703

..2

 

1,703

46.21.14.6

budovy pro komunální služby a osobní hygienu

1,765

46.21.15

Budovy a haly pro zemědělství

 

46.21.15.2..1

budovy pro živočišnou produkci

1,807

..2

 

1,807

46.21.15.3..2

budovy pro skladování a úpravu zemědělkých produktů

1,807

..2

 

1,807

46.21.16

Budovy a haly pro společenské a kulturní účely

 

46.21.16.3..1

objekty pro kulturní účely jinde neuvedené

1,747

..2

 

1,747

46.21.17

Budovy pro výchovu a vzdělávání

 

46.21.17.1

školy

1,747

46.21.17.3

budovy pro vědu a výzkum

1,747

46.21.18

Budovy pro zdravotnictví a sociální péči

 

46.21.18.1

budovy pro zdravotní péči

1,740

46.21.18.2

budovy pro sociální péči

1,740

46.21.19

Budovy hotelů, restaurace a budovy a haly nebytové jinde neuvedené

 

46.21.19.1

hotely a ubytovny

1,703

46.21.19.2

restaurace a jídelny

1,703

46.21.19.9..1

budovy ostatní jinde neuvedené

1,703

46.21.19.9..2

 

1,703

46.21.21

Mosty a visuté dálnice

 

46.21.21.1

mosty pozemních komunikací

1,703

46.21.21.2

mosty drážních komunikací

1,703

46.21.21.4

mosty průmyslové a lávky pro chodce

1,703

46.21.22

Tunely a podzemní objekty (kromě důlních)

 

46.21.22.1

tunely

1,701

46.21.22.2

štoly

1,701

46.21.22.3

podchody

1,701

46.21.22.4

objekty podzemní

1,701

46.21.22.5

šachty(kromě důlních)

1,701

46.21.22.6

vrty (kromě studní)

1,701

46.21.22.7

objekty podzemní dráhy včetně tunelů

1,701

46.21.31

Vedení dálková trubní plynu, nafty

 

46.21.31.2

řady vodovodní přívodní a zásobovací

1,877

46.21.32.4

řady parovodní

1,877

46.21.32.5

řady parovodní a horkovodní

1,877

46.21.33

Vedení elektrická trakční

 

46.21.33.1

vedení trolejová celost. drah

1,873

.2

vedení trolejová vleček

1,873

46.21.34

Vedení dálková elektrická nadzemní

 

46.21.34.1

vedení dálková VVN venkovní

1,873

46.21.34.9

vedení dálková elektrická nadzemní jinde neuvedená

1,873

46.21.35

Vedení dálková elektrická podzemní

 

46.21.35.1

vedení dálková VVN podzemní

1,873

46.21.35.2

vedení dálková VN podzemní

1,873

46.21.35.9

vedení dálková elektrická jinde neuvedená

1,873

46.21.41

Vedení místní trubní vody a kanalizace

 

46.21.41.1

sítě místní vodovodní rozvodné

1,864

46.21.41.4

kanalizace trubní

1,864

46.21.42

Vedení místní energetická (kromě elektrických)

 

46.21.42.1

sítě místní parovodní

1,864

46.21.42.2

sítě místní teplovodní a horkovodní

1,864

46.21.42.3

sítě místní plynovodní

1,864

46.21.43

Vedení místní elektrická nadzemní

 

46.21.43.2

vedení místní NN venkovní nadzemní

1,860

46.21.43.4

rozvody místní venkovní

1,860

46.21.43.9

vedení a rozvody místní nadzemní jinde neuvedená

1,860

46.21.51

Díla energetická výrobní

 

46.21.51.1

budovy výrobní pro energetiku

1,679

.2

 

1,679

46.21.51.3

věže chladící

1,679

46.21.52

Důlní díla a stavby výrobní kromě budov

 

46.21.52.1

díla důlní - vrty a jámy

1,679

46.21.52.3

díla důlní - prostorová díla a díla důlní ostatní

1,679

46.21.52.5

věže, stožáry, věžové zásobníky

1,679

46.21.61

Tribuny stadiónů

 

46.21.61.3

sportovní objekty jinde neuvedené

1,704

46.21.63

Budovy pro sport a rekreaci

 

46.21.63.1

tělocvičny

1,704

.2

 

1,704

46.21.64

Díla inženýrská a budovy jinde neuvedené

 

46.21.64.1

nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod pozemních

1,829

46.21.64.2

zásobníky, jámy pozemní

1,829

46.21.64.3

nástupiště a rampy

1,769

46.21.64.4

oplocení

1,679

46.21.64.5

zdi a valy samostatné

1,679

46.21.64.6

pomníky, kašny a jiná drobná architektura

1,679

46.21.64.9

díla inženýrská a budovy jinde neuvedené

1,679

46.23.11

Dálnice, ulice, silnice, stezky

 

46.23.11.2

silnice (I. a II. třídy)

1,773

46.23.11.4

plochy charakteru pozemních komunikací

1,773

46.23.11.5

komunikace pozemní jinde neuvedené

1,773

46.23.13

Dráhy železniční a visuté

 

46.23.13.1

spodek drah kolejových

1,647

46.23.13.2

svršek drah kolejových - tratě

1,647

46.23.13.4

svršek drah kolejových - výhybky

1,647

46.23.13.5

svršek drah kolejových - vlečky, podzemní dráhy, tramvajové dráhy

1,647

46.23.13.6

dráhy visuté

1,647

46.23.13.9

svršek drah kolejových jinde neuvedených

1,647

46.23.14

Dráhy letištní

1,767

46.23.21

Plochy stadiónů a hřišť

1,767

46.24.12

Úpravy na tocích, hráze, kanály, akvadukty

 

46.24.12.1

kanály

1,772

46.24.12.3

hráze, jezy a stupně a objekty hrazení bystřin

1,772

46.24.12.4

objekty budované v souvislosti s hrázemi

1,772

46.24.12.6

odvodnění

1,772

46.24.12.8

nádrže na tocích

1,772

46.24.12.9

úpravy vodních toků

1,772

46.25.22

Studny a jímání vody

 

46.25.22.1

vrty čerpací (studny vrtané)

1,772

46.25.22.2

studny jinde neuvedené a jímání vody

1,772

46.25.61

Průmyslové komíny

 

46.25.61.1

komíny vysoké a kanály kouřové

1,704

46.39.99

Stavební díla jinde neuvedená

1,679

U pozemků oceňovaných podle § 28 odst. 1 až 7 a 11 a § 31 odst. 1 a 2 se použije koeficient Ki té stavby podle které byl u pozemku použit koeficient prodejnosti Kp z přílohy č. 36.