Příloha č. 35 vyhlášky MF č. 540/2002 Sb.

Koeficienty změn cen staveb - Ki

Kód standardní klasifikace produkce 6. až 9. místo *)

Název položky

Koeficient

1

2

3

46

STAVEBNÍ DÍLA

 

46.21.11

Domy jednobytové a dvoubytové

 

46.21.11.1

domy rodinné jednobytové

1,736

46.21.11.2

domy rodinné dvoubytové a tříbytové

1,736

46.21.11.3

chalupy pro rekreaci

1,736

46.21.11.4

chaty pro rekreaci

1,736

46.21.12

Domy vícebytové

 

46.21.12.1

domy vícebytové typové

1,725

46.21.12.2

domy vícebytové netypové

1,725

46.21.13

Budovy a haly pro průmysl a skladování

 

46.21.13.1..1

budovy pro průmysl (výrobní)

1,708

..2

 

1,708

46.21.13.2.1

budovy pro skladování a manipulaci

1,708

..2

 

1,708

46.21.13.3.1

budovy pro vodní hospodářství

1,708

..2

 

1,708

46.21.14

Budovy a haly pro obchod a služby

 

46.21.14.2..1

budovy pro obchod. prodejny

1,733

..2

 

1,733

46.21.14.3

budovy pro služby a administrativu

1,733

46.21.14.4..1

budovy pro dopravu a spoje

1,672

..2

 

1,672

46.21.14.5..1

garáže

1,672

..2

 

1,672

46.21.14.6

budovy pro komunální služby a osobní hygienu

1,733

46.21.15

Budovy a haly pro zemědělství

 

46.21.15.2..1

budovy pro živočišnou produkci

1,768

..2

 

1,768

46.21.15.3..2

budovy pro skladování a úpravu zemědělkých produktů

1,768

..2

 

1,768

46.21.16

Budovy a haly pro společenské a kulturní účely

 

46.21.16.3..1

objekty pro kulturní účely jinde neuvedené

1,711

..2

 

1,711

46.21.17

Budovy pro výchovu a vzdělávání

 

46.21.17.1

školy

1,711

46.21.17.3

budovy pro vědu a výzkum

1,711

46.21.18

Budovy pro zdravotnictví a sociální péči

 

46.21.18.1

budovy pro zdravotní péči

1,707

46.21.18.2

budovy pro sociální péči

1,707

46.21.19

Budovy hotelů, restaurace a budovy a haly nebytové jinde neuvedené

 

46.21.19.1

hotely a ubytovny

1,672

46.21.19.2

restaurace a jídelny

1,672

46.21.19.9..1

budovy ostatní jinde neuvedené

1,672

46.21.19.9..2

 

1,672

46.21.21

Mosty a visuté dálnice

 

46.21.21.1

mosty pozemních komunikací

1,665

46.21.21.2

mosty drážních komunikací

1,665

46.21.21.4

mosty průmyslové a lávky pro chodce

1,665

46.21.22

Tunely a podzemní objekty (kromě důlních)

 

46.21.22.1

tunely

1,666

46.21.22.2

štoly

1,666

46.21.22.3

podchody

1,666

46.21.22.4

objekty podzemní

1,666

46.21.22.5

šachty(kromě důlních)

1,666

46.21.22.6

vrty (kromě studní)

1,666

46.21.22.7

objekty podzemní dráhy včetně tunelů

1,666

46.21.31

Vedení dálková trubní plynu, nafty

 

46.21.31.2

řady vodovodní přívodní a zásobovací

1,836

46.21.32.4

řady parovodní

1,836

46.21.32.5

řady parovodní a horkovodní

1,836

46.21.33

Vedení elektrická trakční

 

46.21.33.1

vedení trolejová celost. drah

1,836

.2

vedení trolejová vleček

1,836

46.21.34

Vedení dálková elektrická nadzemní

 

46.21.34.1

vedení dálková VVN venkovní

1,836

46.21.34.9

vedení dálková elektrická nadzemní jinde neuvedená

1,836

46.21.35

Vedení dálková elektrická podzemní

 

46.21.35.1

vedení dálková VVN podzemní

1,836

46.21.35.2

vedení dálková VN podzemní

1,836

46.21.35.9

vedení dálková elektrická jinde neuvedená

1,836

46.21.41

Vedení místní trubní vody a kanalizace

 

46.21.41.1

sítě místní vodovodní rozvodné

1,823

46.21.41.4

kanalizace trubní

1,823

46.21.42

Vedení místní energetická (kromě elektrických)

 

46.21.42.1

sítě místní parovodní

1,823

46.21.42.2

sítě místní teplovodní a horkovodní

1,823

46.21.42.3

sítě místní plynovodní

1,823

46.21.43

Vedení místní elektrická nadzemní

 

46.21.43.2

vedení místní NN venkovní nadzemní

1,823

46.21.43.4

rozvody místní venkovní

1,823

46.21.43.9

vedení a rozvody místní nadzemní jinde neuvedená

1,823

46.21.51

Díla energetická výrobní

 

46.21.51.1

budovy výrobní pro energetiku

1,640

.2

 

1,640

46.21.51.3

věže chladící

1,640

46.21.52

Důlní díla a stavby výrobní kromě budov

 

46.21.52.1

díla důlní - vrty a jámy

1,625

46.21.52.3

díla důlní - prostorová díla a díla důlní ostatní

1,625

46.21.52.5

věže, stožáry, věžové zásobníky

1,625

46.21.61

Tribuny stadiónů

 

46.21.61.3

sportovní objekty jinde neuvedené

1,617

46.21.63

Budovy pro sport a rekreaci

 

46.21.63.1

tělocvičny

1,617

.2

 

1,617

46.21.64

Díla inženýrská a budovy jinde neuvedené

 

46.21.64.1

nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod pozemních

1,787

46.21.64.2

zásobníky, jámy pozemní

1,787

46.21.64.3

nástupiště a rampy

1,726

46.21.64.4

oplocení

1,640

46.21.64.5

zdi a valy samostatné

1,640

46.21.64.6

pomníky, kašny a jiná drobná architektura

1,640

46.21.64.9

díla inženýrská a budovy jinde neuvedené

1,640

46.23.11

Dálnice, ulice, silnice, stezky

 

46.23.11.2

silnice (I. a II. třídy)

1,726

46.23.11.4

plochy charakteru pozemních komunikací

1,726

46.23.11.5

komunikace pozemní jinde neuvedené

1,726

46.23.13

Dráhy železniční a visuté

 

46.23.13.1

spodek drah kolejových

1,617

46.23.13.2

svršek drah kolejových - tratě

1,617

46.23.13.4

svršek drah kolejových - výhybky

1,617

46.23.13.5

svršek drah kolejových - vlečky, podzemní dráhy, tramvajové dráhy

1,617

46.23.13.6

dráhy visuté

1,617

46.23.13.9

svršek drah kolejových jinde neuvedených

1,617

46.23.14

Dráhy letištní

1,726

46.23.21

Plochy stadiónů a hřišť

1,726

46.24.12

Úpravy na tocích, hráze, kanály, akvadukty

 

46.24.12.1

kanály

1,724

46.24.12.3

hráze, jezy a stupně a objekty hrazení bystřin

1,724

46.24.12.4

objekty budované v souvislosti s hrázemi

1,724

46.24.12.6

odvodnění

1,724

46.24.12.8

nádrže na tocích

1,724

46.24.12.9

úpravy vodních toků

1,724

46.25.22

Studny a jímání vody

 

46.25.22.1

vrty čerpací (studny vrtané)

1,724

46.25.22.2

studny jinde neuvedené a jímání vody

1,724

46.25.61

Průmyslové komíny

 

46.25.61.1

komíny vysoké a kanály kouřové

1,617

46.39.99

Stavební díla jinde neuvedená

1,640

*)9. místo se znakem 1 = budova 2 = hala

U pozemků oceňovaných podle § 28 odst. 1 až 7 a 11 a § 31 odst. 1 a 2 se použije koeficient Ki té stavby podle které byl u pozemku použit koeficient prodejnosti Kp z přílohy č. 36.