Město Bílina

Obecně závazná vyhláška č. 6/2003,

kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků města Bílina

Zastupitelstvo města Bíliny usnesením č. IX/1 ze dne 11. září 2003 podle § 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku - dále jen “zákon”), a podle § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích <(obecní zřízení), stanoví:

Článek I

K oceňování stavebních pozemků, uvedených v § 9 odst. 1 písm. a) se podle § 10 zákona vydává pro vymezenou část správního území města Bíliny Cenová mapa stavebních pozemků města Bílina (dále jen “cenová mapa”). Ceny v ní uvedené se použijí k ocenění stavebních pozemků pro účely uvedené v § 1 zákona.

Článek II

Jsou-li ceny stavebních pozemků uvedeny v cenové mapě, nepoužije se při jejich ocenění ustanovení § 28 a § 31 odst. 2 vyhlášky Ministerstva financí č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

<

Článek III

Pro aktualizaci cenové mapy jsou prodávající při prodeji stavebních pozemků povinni v souladu s § 33 odst. 2 zákona zaslat finančnímu odboru Městského úřadu Bílina informaci o sjednané ceně v Kč/m2, o parcelním čísle a názvu katastrálního území, v němž se prodávaný stavební pozemek nachází.

<

Článek IV

Cenová mapa v rozsahu 77 stran grafické části, zpracované na mapách v měřítku 1 : 1000, a 18 stran textové části, tvoří nedílnou přílohu této obecně závazné vyhlášky.

<

Článek V

Cenová mapa je v úředních dnech bezplatně k nahlédnutí na finančním odboru Městského úřadu Bílina, Břežánská 50/4.

<

Článek VI

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 17. října 2003*).

 

Starosta města Bíliny:

Josef Horáček, v. r.

Místostarosta města Bíliny:

Roman Šebek, v. r.

____________________

Tato obecně závazná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce dne 16. 9. 2003

Tato obecně závazná vyhláška byla sňata z úřední desky dne 1. 10. 2003