1. cenová mapa
stavebních pozemků obce
HOROMĚŘICE

Objednatel – Obec Horoměřice
Zhotovitel – Ing. Vladimír Bajer, Ing. Jiří Lokaj
2005


O B S A H :Cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice - textová část

1. Obecná část

Objednatel cenové mapy: Obec Horoměřice
Obecní úřad zastoupený: panem Václavem Káškem, starostou obce
Sídlo: Velvarská 100, PSČ 252 62, Horoměřice
Kontaktní telefonní spojení : (+420) 220 970 240
Fax: (+420) 220 971 470
e-mail: ou_horomerice@volny.cz

 

Zhotovitelé cenové mapy: Ing. Vladimír Bajer a Ing. Jiří Lokaj – cenové mapy
Sídlo kanceláře na adrese: U Svobodárny 12, 190 00 Praha 9
Kontaktní telefonní spojení : (+420) 603 871 488, (+420) 603 54 00 44, (+420) 284 819 667
Fax: (+420) 284 811 511
e-mail: info@cenovemapy.cz
web: www.cenovemapy.cz


1. cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice byla zpracována v roce 2005 a bude vydána obecně závaznou vyhláškou obce, která nabude účinnosti 1. června 2005.

Cenová mapa stavebních pozemků obce Horměřice byla zpracována podle § 33, odstavce 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a ve smyslu ustanovení § 10 téhož zákona.

Cenová mapa se týká stavebních pozemků definovaných v ustanovení § 9, odstavce 1, písmeno a) zákona č. 151/1997 Sb., s výjimkou níže uvedených pozemků.

Cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice se vztahuje na pozemky, které jsou vyznačeny v její grafické části, do které byly zároveň vepsány jejich ceny, nebo na pozemky, které byly zahrnuty do některého z graficky vymezených území s vyznačenou cenou.

Pozemky komunikací, včetně parkovacích ploch, vodní toky a vodní plochy, veřejná prostranství, včetně chodníků a parkových cest se neoceňují podle této cenové mapy, protože pro jejich ocenění nebyly dostatečné podklady a jejich ocenění by bylo problematické.

Cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice je veřejnosti přístupná v kanceláři Obecního úřadu, Velvarská ulice č. 100, v úředních hodinách obecního úřadu. Na uvedené adrese jsou rovněž přijímány návrhy, náměty a připomínky k cenové mapě stavebních pozemků, včetně vyřizování případných dotazů a řešení eventuálních problémů s praktickou aplikací cenové mapy.

Kontaktní telefonní spojení : (+420) 220 970 240
Fax: (+420) 220 971 470
e-mail: ou_horomerice@volny.cz
webová informativní prezentace: http://cenovemapy.cz/HOR/CM_HOR.html

 


1.1 Charakteristika obce

Obec Horoměřice leží ve výklenku severozápadní hranice Hlavního města Prahy, s jehož územím bezprostředně sousedí v oblasti katastrů Suchdol, Lysolaje, Dejvice, Nebušice a Přední Kopanina. Jedná se o někdejší zemědělskou a také střediskovou obec, která se postupem času a vývojem sídelní struktury bezprostředního okolí hlavního města stává, spolu se svými dalšími sousedy, kterými jsou Statenice a Únětice, rezidenčním a rekreačním satelitem, který je součástí širší pražské aglomerace.
Obec je přirozeným rekreačním zázemím Prahy. Okrajové části obce jsou oživeny několika zahrádkářskými a chatovými osadami. Hlavně je ale obec křižovatkou řady turistických cest. Ze Šárky, Lysolají a Suchdola, na Gabrielku, do Houslí, Kozích hřbetů, Tuchoměřického lesa, k Juliáně, přes Statenice na Okoř, do Únětic, na Holý vrch, do Roztok, Tichého údolí apod.
Přes obec vede také několik značených cykloturistických tras.

Na okraji obce se nalézá rozsáhlý vojenský objekt, který je vybaven velkorysými ochrannými pásmy a obec se rovněž nalézá v trase poměrně četných letových drah nedalekého ruzyňského letiště.

1.1.1 Přírodní podmínky
Obec leží na otevřené plošině, v nadmořské výšce zhruba 300 m n. m., kterou ohraničují na jihu Šárecký potok, na východě údolí Vltavy a na severu potok Únětický. Na jihu a na západě lemují katastr Horoměřic větší partie zeleně.
Příznivě působí krajina směrem na východ k lesním remízům Na Skále a dál směrem k významnější přírodní lokalitě Kozích Hřbetů.

1.1.2 Historický vývoj obce
Četné archeologické nálezy z různých částí obce dokládají osídlení již v době kultury knovízské a únětické. Před zalesněným pahorkem U Skály je pod velkou lípou pískovcový menhir z doby keltské.
První zmínky o obci pocházejí z roku 1273, kdy byla v držení Strahovského kláštera. Tomu patřil až do r. 1945 hospodářský dvůr s polnostmi a s prostým zámečkem z 18. století. V patře zámečku se dochovala kaple sv. Anny. Na klenbě je freska od Siarda Noseckého s výjevem svaté rodiny a postavami světců a zobrazení rodokmenu sv. Jana Křtitele a Davida. Zařízení tvoří rokokový sloupový oltář se sochami andělů a novější plastikou sv. Anny a obrazy patrně od Siarda Noseckého a J. V. Neunhertze.

V Horoměřicích se narodil cestovatel a botanik Benedikt Roezl (1824-1885), který se věnoval sběru kaktusů a orchidejí, zejména ve Střední Americe. Na rodném domě a před obecním úřadem jej připomínají pamětní desky. V letech 1897-1898 v obci působil kněz a spisovatel Jindřich Šimon Baar.

1.1.3 Rozvoj obce
V současné době se Horoměřice rychle modernizují a rozvíjejí. Počet trvale hlášených obyvatel v roce 2004 dosáhl 2212 osob a dále roste.
Zájem investorů, především obytné výstavby, zvyšuje blízkost Prahy a velmi dobrá občanská vybavenost.
Je tu možné nakoupit většinu běžných životních potřeb, je zde škola, zdravotní středisko, lékárna, několik autoservisů, stanice technické kontroly, několik hostinců, hotel a řada menších obchodů.
Z Prahy lze do Horoměřic dojet za 15 minut městskými autobusy č.316, 355 a 356.
Katastrálním územím Horoměřic má být podle územního plánu veden silniční okruh, který má odvádět silniční dopravu mimo střed Prahy. Trasa nově navrhované části tohoto okruhu probíhá jižní a východní částí katastrálního území Horoměřic.
Z hlediska vybavenosti stavebních pozemků inženýrskými sítěmi je možno konstatovat, že katastrální území Horoměřic je pokryto vyhovující sítí elektrického rozvodu, vodovodu a kanalizace a rovněž bylo částečně plynofikováno. Stupeň telefonizace odpovídá celorepublikovému průměru.
Zpracováním územně plánovací dokumentace sídelního útvaru Horoměřice se dlouhodobě zabývá Atelier D Kolpron a Ing. arch. Milič Maryška.
Zpracovatelé cenové mapy měli, mimo jiné, k dispozici mapové přílohy grafické části územního plánu sídelního útvaru Horoměřice v původním znění z roku 1999 a rovněž grafické přílohy schválených a přijatých změn územního plánu č. 1 až 5. Šestá změna ÚPnSÚ Horoměřice je zpracována, ale doposud nebyla schválena. Proto nebyla v této verzi cenové mapy vzata v potaz. Všechny ostatní schválené části ÚPnSÚ, včetně zmíněných změn, byly autory cenové mapy zohledněny při jejím zpracování.


2. Cenová mapa

2.1 Rozsah a charakter zpracovaného území

Katastrální území Horoměřic bylo do cenové mapy zahrnuto v celém svém rozsahu. Konkrétně v rozsahu jeho stavebních a obchodovaných zastavitelných pozemků.

Katastrální výměra se v posledních letech zpřesňuje, tak jak dochází k upřesňování průběhu katastrálních hranic ve vztahu k hranicím sousedních obcí. V současné době byla upravena katastrální hranice na severozápadním okraji obce v oblasti chatové osady Chotol, která byla celá převedena do správy obce Statenice. Toto území doposud figuruje na horoměřické katastrální mapě, v písemném operátu Katastru nemovitostí však již zmíněné pozemky vedeny nejsou. Proto zmíněná enkláva stavebních pozemků nebyla oceněna ani v cenové mapě Horoměřic.

Po úpravách z roku 2004 dle digitalizované mapy katastru nemovitostí činí výměra katastrálního území Horoměřic celkem 791,5700 ha oproti výměře evidované na webovém serveru měst a obcí, kde je uvedena výměra 788 ha. V písemném operátu KN byla v prosinci roku 2004 uváděna souhrnná výměra katastru 804,1476 ha na celkem 2 698 pozemcích (parcelách), z toho zemědělských ploch bylo 1 217 (parcel) o celkové výměře 695,2511 ha.
Podle statistického lexikonu z roku 2005 je od 1.1.2005 celková výměra katastru obce 790 ha.
Podle KN bylo v Horoměřicích evidováno 732 budov s číslem popisným, 63 budov s číslem evidenčním a dále 226 budov bez čísla popisného či evidenčního. V prosinci 2004 bylo v Horoměřicích evidováno 51 rozestavěných budov. Celkem se tedy jednalo o 1 072 budov.

V obci v loňském roce bylo evidováno 2 212 obyvatel podle lexikonu obcí ČR 2004.


2.2 Metodika zpracování cenové mapy

Cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice byla zpracována podle § 33, odstavec 2 zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v březnu až dubnu 2005 na základě podkladů z prosince roku 2004 a její platnost bude vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou zastupitelstva obce Horoměřice s účinností od 1.6.2005.
V průběhu zpracování byl proveden průzkum sjednaných (smluvních) cen za období let 2002 až 2004.
Při zpracování cenové mapy vycházeli autoři z poznatků získaných na minulých schůzkách zpracovatelů cenových map se zástupci MF ČR, které se uskutečnily v roce 2002. Tyto poznatky byly v maximální možné míře zakomponovány do této cenové mapy.
V průběhu zpracováni cenové mapy stavebních pozemků byly zjištěny všechny dostupné a použitelné údaje o sjednaných cenách nemovitostí za období posledních tří let a to přímo ze smluv registrovaných a archivovaných ve sbírce listin Katastrálním úřadem Praha - západ.
Celkem bylo vyhodnoceno 176 smluv. Ty zahrnovaly ceny 220 samostatných stavebních pozemků. Ze všech skutečně sjednaných cen nemovitostí za období 2002 až 2004 byly zjištěny samostatné ceny stavebních pozemků. Ze zpracování byla vyloučena část sjednaných cen. Hlavním důvodem, byla skutečnost, že se jednalo o ceny, které neodpovídají cenám dosahovaným na běžném trhu ve srovnatelných polohách a v daném čase.

136 pozemků bylo oceněno zjištěnými smluvními cenami, které byly zaneseny do grafické části cenové mapy (viz § 10, odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb.), formou zápisu ceny přímo do plochy, která v mapovém podkladu vymezuje hranice pozemku. Cena pozemku je uvedena v Kč/m2.

Ceny všech ostatních pozemků oceněných v cenové mapě byly zjištěny porovnávacím způsobem na základě porovnání se sjednanými cenami obdobných pozemků. Při porovnání pozemků se vycházelo ze shodného či obdobného účelu užití, z obdobné polohy v obci a ze shodné či obdobné stavební vybavenosti pozemku (viz § 10, odst. 3 zákona č. 151/1997 Sb.).
Rovněž ceny pozemků oceněných porovnávacím způsobem byly vneseny do mapy formou zápisu ceny přímo do plochy. Tímto způsobem bylo oceněno 1931 pozemků.

Veškeré cenové údaje v cenové mapě jsou ukončeny skupinou znaků ",-", čímž jsou jednoznačně odlišeny od parcelních čísel.
V grafickém znázornění, pro čitelnost uváděných hodnot, je u sousedících pozemků se shodnou cenou, účelem využití staveb a stavební vybaveností graficky ohraničeno celé území těchto pozemků a výrazně uveden společný cenový údaj. Zpravidla se jedná o pozemky zastavěné objekty řadových garáží. Pokud k některému z pozemků oceněných společným cenovým údajem existuje skutečně sjednaná cena, pak tato cena je k pozemku přiřazena samostatně a pozemek se oceňuje touto sjednanou cenou, nikoli společným cenovým údajem.
U některých pozemků cenové údaje chybí.
Jedná se o pozemky, jejichž čísla parcelní v evidenci katastru nemovitostí neexistují, zatímco v mapovém podkladu jsou stále uvedena.
U pozemků jejichž právní stav není vyřešen, není možné v rámci cenové mapy realizovat jejich ocenění a ocení se podle § 28 vyhlášky MF č. 540/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.


2.3 Rozbor cenových údajů

Rozpětí skutečně sjednaných cen pozemků použitých v cenové mapě se pohybovalo v intervalu od 120 Kč/m2 do 4000 Kč/m2.

Četnost skutečně sjednaných cen je uvedena v následující tabulce:

Cena 1 m2 v Kč
Počet sjednaných cen
od
   
do
2002
2003
2004
celkem
1
-
500
17
18
7
42
501
-
1000
19
7
3
29
1001
-
1500
2
1
2
5
1501
-
2000
1
1
0
2
2001
-
2500
4
15
15
34
2501
-
3000
5
3
12
20
3001
-
3500
2
0
0
2
3501
-
9999
0
0
2
2
Celkem
50
45
41
136

Celkem bylo použito 27 údajů o pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí jako "zastavěná plocha a nádvoří" a zbývajících 109 údajů bylo o nezastavěných stavebních pozemcích, resp. o pozemcích tvořících se stavebními pozemky jednotný funkční celek.

Porovnávacím způsobem zjištěná cena pozemků se pohybovala v rozpětí od 90 Kč/m2 do 4500 Kč/m2 s následující četností:

Cena 1 m2 v Kč
Počet porovnávacích cen
od
   
do
celkem
1
-
500
198
501
-
1000
173
1001
-
1500
536
1501
-
2000
241
2001
-
2500
542
2501
-
3000
83
3001
-
3500
72
3501
-
9999
109
Celkem
1954

 

Z hlediska druhů pozemků v katastru nemovitostí se jednalo o 993 pozemků vedených jako "zastavěná plocha a nádvoří" a 2071 pozemků tvořících se stavebními pozemky jednotný funkční celek.

V průběhu zpracování cenové mapy stavebních pozemků obce Horoměřice byly zjištěny následující základní trendy, vystihující poměrně přesně charakter zkoumané obce:

   a) Obec plní v současnosti především funkci rezidenčního satelitu náležejícího do širší pražské aglomerace. Z toho také vyplývá, že v obci převládá zástavba pro individuální bydlení a největší zájem i nejvyšší sjednané ceny jsou realizovány za volné, nově vznikající, stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů, které se nalézají a stále vznikají v rozvojových územích situovaných především do okrajových částí obce, na dřívějších zemědělských pozemcích rolí a ovocných sadů.

   b) Původní historické jádro (zastavěné území) obce zvolna mění svůj charakter a ze zóny kombinující někdejší zemědělský charakter zástavby s obytnou funkcí (soubor původních zemědělských usedlostí) se postupně stává zóna obslužná, se stále stoupajícím podílem prvků obchodu a služeb a občanské vybavenosti obecně. Tomu odpovídá i úroveň cen, které se pohybují poněkud níže nežli v okrajových rozvojových územích. To je pravděpodobně způsobeno především skutečností, že stará zástavba svými užitnými standardy neodpovídá současným potřebám a stávající stavby pozemky spíše zatěžují neboť je nutná jejich důkladná rekonstrukce či přestavba pro nový účel.

   c) Na severním okraji obce se postupně (řízeně) profiluje začínající živnostenská zóna, zahrnující především pozemky pod nově vznikajícími objekty skladů, výroby, řemesel a služeb. Tato zóna vzniká postupně za podpory obce, která se snaží do lokality soustředit a přivést větší množství investorů. Tomu odpovídají i cenové relace pozemků, které jsou zhruba o polovinu levnější, nežli v historickém jádru obce.

   d) Vedle uvedených rozvojových aktivit, které obci jednoznačně dominují, existuje i běžná výměna obyvatel ve středně staré obytné zástavbě. Nákupy nemovitostí v oblasti středně velkých rodinných a malého množství obytných domů, se pohybuje svou úrovní někde mezi prodeji v zajímavých rozvojových oblastech soukromého bydlení a prodeji v historickém jádru obce.

   e) Z minulých dob přežívá rozsáhlá rekreační zóna, soustředěná především na východním okraji katastru Horoměřic, která zahrnuje rozsáhlé soubory zahrádkářských kolonií s nízkým stupněm zastavěnosti i intenzitou využití stavebních pozemků a s poněkud problematickou úrovní staveb i stavební připravenosti k tomuto účelu předurčených území. Je patrné, že se zde konají pokusy změnit charakter rekreační zóny ve prospěch účelu čistě obytného, ale tyto pokusy jsou zatím pouze ojedinělé a výše popsaná úroveň vybavení infrastruktury tyto snahy brzdí. Cenová úroveň pozemků v těchto enklávách je poměrně nízká a případnou změnu lze očekávat teprve v delším časovém horizontu, kdy tradiční rekreační funkce území ustoupí ekonomickým zájmům budoucích investorů podnikajících v oblasti individuálního bydlení.


2.4 Grafická část cenové mapy

Grafická část cenové mapy byla pořízena v měřítku 1 : 1000, tak jak je patrné z kladu mapových listů doloženého ve složce "Grafické mapové přílohy", který je odvozený od obdobných kladů map katastru nemovitostí. Vlastní katastrální mapa obce Horoměřice je historická, realizovaná v souřadném systému Gustenbergově a v měřítku 1:2880. Digitalizaci této mapy provedla na objednávku zpracovatelů cenové mapy společnost GEPRO, spol. s r. o. Tato digitalizace pak umožnila, jak převedení katastrální mapy do souřadného systému S-JTSK, tak vykreslení cenové mapy v měřítku 1 : 1000. Označení jednotlivých mapových listů je shodné s označením map 1 : 1000 katastru nemovitostí.
Na mapových listech jsou uvedena čísla parcelní jednotlivých pozemků.
Každý oceněný pozemek je označen, jednak číslem parcelním dle katastru nemovitostí, jednak cenou, jejíž zápis je ukončen dvojicí znaků ",-". V cenové mapě byla graficky vymezena některá území s pozemky se shodnou cenou (viz výše - odstavec 2.2).
Pokud pozemek není součástí vymezeného území se shodnou cenou a pokud v ploše pozemku není uvedena jeho cena (ukončená dvojicí znaků ",-"), pak se pozemek podle cenové mapy neoceňuje a jeho cena se zjistí podle příslušného ustanovení vyhlášky MF číslo 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (aktuálně ve znění vyhlášky č. 640/2004 Sb.).


3. Speciální část

3.1 Použité podklady

1. Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

2. Vyhláška MF č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.

3. Zpracovaný a schválený územní plán sídelního útvaru Horoměřic, včetně změn č. 1 až 5.

4. Informace o obci Horoměřice

5. Mapové podklady : Mapový podklad při zpracování cenové mapy tvořily kopie map katastru nemovitostí, pořízené v měřítku 1:2880, vydané a spravované Českým úřadem geodetickým a kartografickým a digitalizované a aktualizované firmou GEPRO, spol. s r.o. Praha 5.

6. Registrované kupní smlouvy za období let 2002 až 2004 pro k.ú. Horoměřice uložené ve sbírce listin Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-západ

7. Výsledky místního šetření.


4. Přílohy


Cenová mapa stavebních pozemků obce Horměřice byla vybavena následujícími přílohami :


- Grafické mapové přílohy

Obsahují vedle vlastních 20 mapových listů v měřítku 1:1000 přehledný klad mapových listů, sloužící pro hrubou orientaci. Každý mapový list je označen číslem odpovídajícím kladu mapových listů.


V Praze 26. dubna 2005

Zpracovali : Ing.Jiří Lokaj a Ing.Vladimír Bajer