Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 obce Horoměřice,
kterou se vydává 1. cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice.


Zastupitelstvo obce Horoměřice schválilo na svém zasedání dne 30. 5. 2005 podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a podle § 33 odst. 2 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), a § 27 vyhlášky MFČR č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

K ocenění stavebních pozemků, uvedených v § 9 odst. 1 písm. a) zákona č.151/1997 Sb., se podle § 10 zákona vydává pro území obce Horoměřice cenová mapa stavebních pozemků (dále jen cenová mapa). Ceny v ní uvedené se použijí k ocenění stavebních pozemků pro účely uvedené v § 1 zákona.


Čl. 2

Jsou-li ceny stavebních pozemků uvedeny v cenové mapě, nepoužije se při jejich ocenění ustanovení § 28, popř. § 31 odst. 2, vyhlášky Ministerstva financí č.540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška).


Čl. 3

V případě nesouladu oceňovaného pozemku (§ 9 zákona) v cenové mapě s jeho skutečným stavem v terénu se postupuje podle § 27 odst. 4 vyhlášky.


Čl. 4

Pro aktualizaci této cenové mapy jsou prodávající při prodeji povinni (§ 33 odst. 2 zákona) zaslat Obecnímu úřadu Horoměřic informaci o sjednané ceně v Kč/m2 a parcelním čísle prodaného stavebního pozemku.


Čl. 5

Cenová mapa v rozsahu 20 mapových listů grafické části na kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 1000, jednoho listu mapového kladu a 13 stran textové části, tvoří nedílnou přílohu této vyhlášky.


Čl. 6

Cenová mapa je k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu v Horoměřicích.


Čl. 7

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. června 2005.


Václav Kášek - starosta

Ing. Zdeněk Sadílek - místostarosta