OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE
č. 3/2008,

kterou se vydává 4. cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice.


Zastupitelstvo obce Horoměřice schválilo na svém zasedání dne 16. 6. 2008 podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a podle § 33 odst. 2 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), v platném znění, a § 27 vyhlášky MFČR č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
K ocenění stavebních pozemků, uvedených v § 9 odst. 1 písm. a) zákona č.151/1997 Sb., se podle § 10 zákona vydává pro území obce Horoměřice 4. cenová mapa stavebních pozemků (dále jen cenová mapa). Ceny v ní uvedené se použijí k ocenění stavebních pozemků pro účely uvedené v § 1 zákona.

Čl. 2
Jsou-li ceny stavebních pozemků uvedeny v cenové mapě, nepoužije se při jejich ocenění ustanovení § 28, popř. § 32 odst. 2, vyhlášky MFČR č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška).

Čl. 3
V případě nesouladu oceňovaného pozemku (§ 9 zákona) v cenové mapě s jeho skutečným stavem v terénu se postupuje podle § 27 odst. 4 vyhlášky.

Čl. 4
Pro aktualizaci této cenové mapy jsou prodávající při prodeji povinni (§ 33 odst. 2 zákona) zaslat Obecnímu úřadu Horoměřic informaci o sjednané ceně v Kč/m2 a parcelním čísle prodaného stavebního pozemku.

Čl. 5
Cenová mapa v rozsahu 21 mapových listů grafické části na kopii katastrální mapy v měřítku
1 : 1000, jednoho listu mapového kladu a 13 stran textové části, tvoří nedílnou přílohu této vyhlášky.

Čl. 6
Cenová mapa je k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu v Horoměřicích

Čl. 7
Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška Obce Horoměřice č. 1/2007 ze dne 7.6.2007


Čl. 8
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. července 2008.

podepsán starosta a místostarosta

Václav Kášek,                                Jana Kohoutová,
starosta obce                            místostarostka obce