OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE

č. 1/2013,

kterou se vydává 9. cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice ______________________________________________________________________________________________

Zastupitelstvo obce Horoměřice schválilo na svém zasedání dne 17. 6. 2013 podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a podle § 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), v platném znění (dále jen zákon), a § 27 vyhlášky MFČR č. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb., č. 387/2011 Sb. a č. 450/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Článek 1

K ocenění stavebních pozemků, uvedených v § 9 odst. 1 písm. a) zákona č.151/1997 Sb., se podle § 10 zákona vydává pro území obce Horoměřice 9. cenová mapa stavebních pozemků (dále jen cenová mapa). Ceny v ní uvedené se použijí k ocenění stavebních pozemků pro účely uvedené v § 1 zákona.

Článek 2

Jsou-li ceny stavebních pozemků uvedeny v cenové mapě, nepoužije se při jejich ocenění ustanovení § 28 a § 28a, popř. § 32 odst. 2 vyhlášky MFČR č. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb., č. 387/2011 Sb. a č. 450/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška).

Článek 3

V případě nesouladu oceňovaného pozemku (§ 9 zákona) v cenové mapě s jeho skutečným stavem v terénu se postupuje podle § 27 odst. 4 vyhlášky.

Článek 4

Pro aktualizaci této cenové mapy jsou prodávající při prodeji povinni (§ 33 odst. 2 zákona) zaslat Obecnímu úřadu Horoměřice informaci o sjednané ceně v Kč/m2 a parcelním čísle prodaného stavebního pozemku.

Článek 5

Cenová mapa v rozsahu 22 mapových listů grafické části na kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 1000, jednoho listu mapového kladu a 15 stran textové části, tvoří nedílnou přílohu této vyhlášky.

Článek 6

Cenová mapa je k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadě v Horoměřicích.

Článek 7

Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška Obce Horoměřice č. 3/2012 ze dne 25. 6. 2012.

Článek 8

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 5. července 2013.

............................................

...........................................................                              razítko                 .....................................................

                     starosta                                                                                                           místostarostka

Zveřejněno na úřední desce:                                                                                   Sejmuto z úřední desky: