STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008
ze dne 27. března 2008,

kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mostu č. 4Zastupitelstvo města Mostu vydává dne 27. března 2008 usnesením č. II/2008/54 v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

K ocenění stavebních pozemků, uvedených v § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 151/1997 Sb. (dále jen "zákon"), se podle § 10 a § 33 zákona vydává pro území statutárního města Mostu cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mostu č. 4 (dále jen "cenová mapa"). Ceny v ní uvedené se použijí k ocenění stavebních pozemků pro účely uvedené v § 1 zákona.

Čl. 2

Jsou-li ceny stavebních pozemků uvedeny v cenové mapě, nepoužije se při jejich ocenění § 28 vyhlášky Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška).

Čl. 3

V případě nesouladu mezi vymezením a oceněním oceňovaného pozemku v grafické časti cenové mapy s jejich skutečným stavem v terénu se postupuje podle ustanovení odstavce 4 až 6 § 27 oceňovací vyhlášky. Není-li stanovena cena stavebního pozemku v cenové mapě stavebních pozemků, zjistí se cena stavebního pozemku podle příslušného ustanovení § 28 oceňovací vyhlášky.

Čl. 4

Pro aktualizaci této cenové mapy jsou prodávající při prodeji povinni (§ 33 odst. 2 zákona) zaslat na odbor městského majetku Magistrátu města Mostu informaci o sjednané ceně v Kč/m2, o parcelním čísle a názvu katastrálního území, v němž se prodaný stavební pozemek nachází.

Čl. 5

Cenová mapa v rozsahu 18 mapových listů grafické části na digitální katastrální mapě v měřítku 1: 5 000, jednoho listu mapového kladu (celkem tedy 19 mapových listů) a 22 stran textové části, tvoří nedílnou přílohu této vyhlášky.

Čl. 6

Cenová mapa je k nahlédnutí v úředních hodinách na odboru městského majetku Magistrátu města Mostu, ul. Radniční čp.1 a na internetových stránkách statutárního města Most.

Čl. 7

Zrušovací ustanovení Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2005 statutárního města Mostu ze dne 31. března 2005, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mostu č. 3.

Čl. 8
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. května 2008.

Ing. Vlastimil Vozka, primátor města .............................................................. Ing. Luboš Pitín, náměstek primátora