Příloha č. 34 vyhlášky MF č. 452/2003 Sb.

Ceny okrasných rostlin

1. Základní ceny okrasných rostlin:

Tabulka č.1

Číslo

položky

Názvy skupin okrasných rostlin podle tabulek č.3 až 14

Cenové skupiny

Měrné

jednotky

Věk do

5 let

Věk do

10 let

Věk do

20 let

Věk nad

20 let

l

Listnaté stromy

- kmenné, keřové a pyramidální tvary

I

Kč/ks

240

1 550

13 000

13 000

2

Listnaté stromy - kmenné, keřové a pyramidální tvary

II

Kč/ks

450

1 650

17 050

21 840

3

Listnaté stromy cennější a vzácnější, - kmenné, keřové,

pyramidální a převislé tvary

III

Kč/ks

895

2 440

22 850

32 315

4

Stálezelené a vzácnější opadavé listnáče, včetně kmenných tvarů keřů

I

Kč/ks

480

1 495

1 495

1 495

5

Stálezelené a vzácnější opadavé listnáče, včetně kmenných tvarů keřů

II

Kč/ks

480

1 495

8 325

15 825

6

Stálezelené a opadavé

listnaté keře

-

Kč/ks

95

380

380

380

7

Růže keřové - záhonové, pokryvné, zakrslé

a pnoucí/sadové

-

Kč/ks

35/45

85/360

85/360

-

8

Růže stromkové

-

Kč/ks

150

380

380

-

9

Ovíjivé a pnoucí dřeviny

I

Kč/ks

150

250

250

250

10

Ovíjivé a pnoucí dřeviny

II

Kč/ks

250

390

390

390

11

Vřesovištní dřeviny

- vzrůstnější pěnišníky, azalky

a jiné stálezelené i opadavé

-

Kč/ks

480

1 600

9 200

14 500

12

Vřesovištní dřeviny - spoře rostoucí pěnišníky, azalky

a jiné stálezelené i opadavé

-

Kč/ks

250

1 050

2 950

2 950

13

Vřesovištní dřeviny

- vřesy, vřesovce

a jiné pokryvné

-

Kč/ks

Kč/m2

38

760

75

1 500

75

1 500

-

-

14

Jehličnaté stromy

- borovicovitého

a jedlového typu

-

Kč/ks

450

2 100

15 250

29 590

15

Jehličnaté stromy

- cypřiškovitého typu

-

Kč/ks

175

1 100

11 370

11 370

16

Jehličnaté keře

- nepravidelně kompaktní, rozložité a jiné zakrslé tvary borovicovitého a jedlovitého typu

-

Kč/ks

275

1 040

4 850

4 850

17

Jehličnaté keře

- sloupovité, konické, kuželovité, poléhavé, plazivé, nepravidelně kompaktní tvary cypřiškovitého typu

-

Kč/ks

155

380

1 430

1 430

18

Živé ploty

z listnatých dřevin

-

Kč/m

110

460

460

460

19

Živé ploty

z jehličnatých dřevin

-

Kč/m

205

1 185

1 185

1 185

20

Trvalkové záhony

-

Kč/m2

280

420

420

420

21

Skalky

-

Kč/m2

520

520

520

520

2. Základní ceny z tabulky č.1 platí pro okrasné rostliny soliterní, se vzhledem (habitem) příslušným pro daný druh či kultivar a jejich věk, dobře udržované, zdravé, bez zjevného mechanického, biotického či jiného poškození jejich nadzemních i podzemních částí, dále pro pravidelně udržované, stříhané živé ploty z dřevin Acer campestre, Berberis thunbergii, Buxus, Carpinus betulus, Fagus, Ligustrum, Picea, Taxus a Thuja a pro pravidelně udržované záhony trvalek a skalky bez vytrvalých plevelů.

3. Základní ceny okrasných rostlin podle tabulky č.1 lze na základě konkrétního, věcného a prokazatelného zdůvodnění (např. s použitím fotodokumentace rozhodných skutečností) snížit srážkami:

3.1. až o 50 % u stromů (podle položek č.1, 2, 3, 14 a 15) rostoucích v částečném zápoji, u jejich soliterních jedinců s částečným odvětvením či poškozením či jiným narušením koruny, s mechanickým poškozením kmenu nebo kořenového systému, které lze úspěšně konzervovat, bez houbových či jiných chorob, částečně pěstebně zanedbaných;

3.2. až o 90 % u stromů podle bodu 3.1. v plném zápoji s výrazně deformovaným vzhledem, u soliterních jedinců s poškozenou korunou, kmenem a kořenovým systémem, které nelze konzervovat, prokazatelně napadených houbovou či jinou nebezpečnou (např. karanténní) chorobou, u stromů značně zanedbaných apod.;

3.3. až o 50 % u keřů v zapojených, dobře udržovaných výsadbách či mírně až středně poškozených (mechanicky, bioticky apod.) soliterních keřů, růží, vřesovištních dřevin, ovíjivých a pnoucích dřevin, u pravidelně udržovaných, stříhaných živých plotů, založených z jiných, než v bodu 2. uvedených druhů a u udržovaných, volně rostoucích, živých plotů;

3.4. až o 90 % u keřů v zapojených, neudržovaných výsadbách či silně poškozených soliterních keřů, růží, vřesovištních dřevin, ovíjivých a pnoucích dřevin, u živých plotů neudržovaných, popřípadě poškozených, u neudržovaných trvalkových záhonů a skalek zaplevelených vytrvalými plevely;

3.5. až o 90 % u neudržovaných dřevin v porostu do výměry 500 m2, vzniklém přirozeným způsobem (nálety semen, kořenovými výmladky, přenosem semen a plodů živočichy, vodou apod.).

4. Výsledná úprava cen okrasných rostlin polohovým koeficientem:

Tabulka č.2

Číslo

položky

Poloha výsadby okrasných rostlin

Hodnota

koeficientu

1

Historické zahrady, zeleň památkově chráněných objektů, botanické a dendrologické zahrady a jiná, obdobně významná zeleň.

3,00

2

Městské parky, stromořadí a zeleň ve zpevněných polohách v zastavěných částech obce a v areálech komerčního charakteru.

2,00

3

Ostatní veřejná zeleň v zastavěných částech měst a ostatních obcí.

1,00

4

Zeleň u rodinných domů, v sídelních útvarech venkovského typu a u objektů pro individuální rekreaci.

0,75

5

Zeleň v průmyslových, výrobních, skladových a jiných obdobných areálech hospodářského významu .

0,60

6

Zeleň ve školských, zdravotnických, sociálních a jiných obdobných areálech nevýrobního a nekomerčního chararkteru.

0,45

7

Stromořadí a doprovodná zeleň vodních toků, komunikací apod. ve volné krajině mimo zastavěné části obcí.

0,30

8

Rozptýlená zeleň v zemědělské krajině (soliterní stromy, remízy, skupiny stromů a keřů apod.).

0,20

9

Porosty na nevyužívaných výsypkách, haldách, v lomech, v hlinicích a pískovnách, vzniklé přirozeným způsobem a lesnicky neupravené.

0,10

5. Oceňují se konkrétní botanické druhy nebo kultivary či variety okrasných rostlin (v problémových situacích, např. v době vegetačních klidu, alespoň jejich rody, tzn. z názvu okrasných rostlin v tabulkách č.3 až č.14 nejméně první slovo zleva). Není-li oceňovaná okrasná rostlina uvedena v některé z tabulek č. 3 až č.14, přiřadí se do skupiny okrasných rostlin v tabulce č.1 podle jejích růstových charakteristik.

6. Postup ocenění okrasných rostlin vychází z tabulek č.3 až č.1 zjištěním druhu (kultivaru, variety nebo ve výjimečných a odůvodněných případech alespoň rodu) okrasné rostliny a její příslušnosti do skupiny okrasných rostlin v tabulce č. 1. Základní cena z tabulky č.1 se s prokazatelným, věcným odůvodněním upraví srážkami podle odstavce 3 a podle polohy výsadby okrasných rostlin příslušným koeficientem z tabulky č.2. Výsledná zjištěná cena žádné ze zastoupených skupin okrasných rostlin nesmí být po cenových úpravách podle odstavce 3 a tabulky č. 2 menší než 2,5 % z jejich základní ceny v tabulce č1.

7. Specifikace druhů a kultivarů ve skupinách okrasných rostlin podle tabulky č. 1:

Ad položka č.1:Listnaté stromy

- kmenné, keřové a pyramidální tvary [ cenová skupina I.]

Tabulka č.3

Číslo

Název druhu okrasné rostliny

položky

Latinský (mezinárodní)

Český

1

Acer negundo

javor jasanolistý

2

Ailanthus altissima

pajasan žláznatý

3

Alnus glutinosa

olše lepkavá

4

Alnus incana

olše šedá

5

Betula pubescens

bříza pýřitá

6

Betula verrucosa

bříza bradavičnatá

7

Populus × berolinensis

topol berlínský

8

Populus × canescens

topol šedý

9

Populus × euroamericana

topol euroamerický

10

Populus balsamifera

topol balzámový

11

Populus tremula

topol osika

12

Populus trichocarpa

topol chlupatoplodý

13

Robinia pseudoacacia

trnovník akát

14

Salix alba

vrba bílá

15

Salix fragilis

vrba křehká

Ad položka č.2: Listnaté stromy

- kmenné, keřové a pyramidální tvary [ cenová skupina II.]

Tabulka č.4

Číslo

Název druhu okrasné rostliny

položky

Latinský (mezinárodní)

Český

16

Acer platanoides

javor mléč

17

Acer pseudoplatanus

javor klen

18

Acer saccharinum

javor stříbrný

19

Aesculus hippocastanum

jírovec maďal

20

Betula ermanii

bříza Ermanova

21

Betula jacquemontii

bříza Jacquemontova

22

Betula papyrifera

bříza papírovitá

23

Castanea sativa

kaštanovník jedlý

24

Catalpa bignonioides

katalpa trubačovitá

25

Celtis occidentalis

břestovec západní

26

Crataegus sp.

hloh - všechny druhy

27

Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

28

Fraxinus ornus

jasan zimnář

29

Juglans nigra

ořešák černý

30

Juglans regia

ořešák královský

31

Koelreuteria paniculata

jasanovec latnatý

32

Magnolia acuminata

šácholán zašpičatělý

33

Magnolia denudata

šácholán nahokvětá

34

Magnolia tripetala

šácholán trojplátečný

35

Malus sp.

jabloň - botanické a okrasné druhy

36

Morus alba

moruše bílá

37

Populus alba

topol bílý

38

Populus nigra

topol černý

39

Paulownia tomentosa

paulownie plstnatá

40

Prunus avium

třešeň ptačí

41

Prunus cerasifera

slivoň myrabolán

42

Prunus padus + cv.

střemcha obecná + kultivary

43

Prunus sargentii

třešeň Sargentova

44

Pterocarya fraxinifolia

pterokarye jasanolistá

45

Pyrus sp.

hrušeň - botanické a okrasné druhy

46

Sorbus aucuparia

jeřáb ptačí

47

Sorbus × intermedia

jeřáb prostřední

48

Ulmus carpinifolia

jilm habrolistý

49

Ulmus glabra

jilm lysý

50

Ulmus laevis

jilm vaz

Ad položka č.3: Listnaté stromy cennější, vzácnější, roubované a očkované

- kmenné, keřové, pyramidální a převislé tvary [ cenová skupina III.]

Tabulka č.5

Číslo

Název druhu okrasné rostliny

položky

Latinský (mezinárodní)

Český

51

Acer campestre + cv.

javor babyka + kultivary

52

Acer rubrum + cv.

javor červený + kultivary

53

Aesculus carnea + cv.

jírovec červený + kultivary

54

Carpinus betulus + cv.

habr obecný + kultivary

55

Carya ovata

ořechovec vejčitý

56

Corylus colurna

líska turecká

57

Fagus sylvatica + cv.

buk lesní + kultivary

58

Gleditsia triacanthos + cv.

dřezovec trojtrnný + kultivary

59

Liriodendron tulipifera + cv.

liliovník tulipánokvětý + kultivary

60

Morus nigra

moruše černá

61

Phellodendron amurense

korkovník amurský

62

Platanus × acerifolia

platan javorolistý

63

Prunus fruticosa + cv.

třešeň křovitá + kultivary

64

Prunus serrulata + cv.

třešeň pilovitá - sakura + kultivary

65

Prunus subhirtella + cv.

višeň chloupkatá + kultivary

66

Quercus cerris

dub slovenský

67

Quercus coccinea

dub šarlatový

68

Quercus frainetto

dub uherský

69

Quercus macranthera

dub velkokvětý

70

Quercus palustris

dub bahenní

71

Quercus petraea + cv.

dub zimní + kultivary

72

Quercus pubescens

dub pýřitý

73

Quercus robur + cv.

dub letní + kultivary

74

Quercus rubra

dub červený

75

Sophora japonica + cv.

jerlín japonský + kultivary

76

Sorbus aria + cv.

jeřáb muk + kultivary

77

Sorbus domestica

jeřáb oskeruše

78

Sorbus torminalis

jeřáb břek

79

Tilia × europaea + cv.

lípa evropská + kultivary

80

Tilia americana + cv.

lípa americká + kultivary

81

Tilia cordata + cv.

lípa srdčitá + kultivary

82

Tilia euchlora

lípa krymská

83

Tilia petiolaris

lípa řapíkatá

84

Tilia platyphyllos + cv.

lípa velkolistá + kultivary

85

Tilia tomentosa + cv.

lípa plstnatá + kultivary

86

Ulmus × hollandica + cv.

jilm holandský + kultivary

Ad položka č.4: Stálezelené a vzácnější opadavé listnáče,

včetně kmenných tvarů keřů [ cenová skupina I.]

Tabulka č.6

Číslo

Název druhu okrasné rostliny

položky

Latinský (mezinárodní)

Český

87

Acer grosseri var. herzii

javor Grosserův

88

Amelanchier ovalis

muchovník oválný

89

Amelanchier alnifolia

muchovník olšolistý

90

Amelanchier laevis

muchovník hladký

91

Amelanchier lamarcki

muchovník Lamarckův

92

Aralia elata

aralie štíhlá

93

Aronia melanocarpa

Temnoplodec černoplodý

94

Betula nana

bříza trpasličí

95

Buddleia davidii + cv.

komule Davidova + kultivary

96

Buxus microphylla

zimostráz drobnolistý

97

Buxus sempervirens + var. + cv.

zimostráz vždyzelený + variety + kultivary

98

Calycanthus floridus

sazaník květnatý

99

Corylus avellana + cv.

líska obecná + kultivary

100

Cornus mas + cv.

dřín obecný + kultivary

101

Cotinus coggygria + cv.

ruj vlasatá + kultivary

102

Cydonia oblonga

kdoule podlouhlá

103

Daphne mezereum

lýkovec obecný

104

Euonymus alatus

brslen křídlatý

105

Euonymus planipes

brslen plochý

106

Euonymus sachalinensis

brslen sachalinský

107

Exochorda giraldii

hroznovec Giraldův

108

Exochorda racemosa

hroznovec hroznatý

109

Hibiscus syriacus + cv.

ibišek syrský + kultivary

110

Holodiscus discolor

celoterčník dvojbarevný

111

Hydrangea arborescens

hortenzie stromečkovitá

112

Hydrangea macrophylla + cv.

hortenzie velkolistá + kultivary

113

Hydrangea paniculata + cv.

hortenzie latnatá + kultivary

114

Hydrangea serrata + cv.

hortenzie pilovitá + kultivary

115

Ilex aquifolium + cv.

cesmína obecná + kultivary

116

Ilex crenata + cv.

cesmína vroubkovaná + kultivary

117

Ilex pernyi

cesmína Pernyova

118

Kolkwitzia amabilis + cv.

kolkwitzie nádherná + kultivary

119

Laburnum × watereri + cv.

štědřenec Watererův + kultivary

120

Prunus glandulosa + cv.

třešeň žlaznatá + kultivary

121

Prunus × cistena

myrabolán cistena

122

Rhus glabra + cv.

škumpa lysá + kultivary

123

Rhus typhina + cv.

škumpa ocetná + kultivary

124

Salix caprea + cv.

vrba jíva + kultivary

125

Salix purpurea + cv.

vrba nachová + kultivary

126

Stranvaesia davidiana

Strangwaysovka Davidova

127

Syringa meyeri + cv.

šeřík Meyerův + kultivary

128

Syringa microphylla + cv.

šeřík malolistý + kultivary

129

Syringa × chinensis

šeřík čínský

130

Syringa × prestoniae

šeřík Prestonové

131

Syringa reflexa

šeřík přepadavý

132

Viburnum farreri

kalina vonná

133

Viburnum × pragense

kalina pražská

134

Viburnum rhytidophyllum

kalina vrásčitolistá

Ad položka č.5: Stálezelené a vzácnější opadavé listnáče,

včetně kmenných tvarů keřů [ cenová skupina II.]

Tabulka č.7

Číslo

Název druhu okrasné rostliny

položky

Latinský (mezinárodní)

Český

135

Acer capillipes

javor vlasonohý

136

Acer carpinifolia

javor habrolistý

137

Acer circinatum

javor okrouhlolistý

138

Acer griseum

javor šedý

139

Acer japonicum + cv.

javor japonský + kultivary

140

Acer nikoense

javor nikkoský

141

Acer palmatum + cv.

javor dlanitolistý + kultivary

142

Acer pensylvanicum

javor pensylvanský

143

Acer rufinerve

javor rezavožilný

144

Acer sieboldianum

javor Sieboldův

145

Cornus florida + cv.

dřín květnatý + kultivary

146

Cornus kousa

dřín japonský

147

Cornus nuttallii

dřín Nuttellův

148

Corylopsis pauciflora

lískovníček chudokvětý

149

Corylopsis spicata

lískovníček klásnatý

150

Daphne cneorum + cv.

lýkovec vonný + kultivary

151

Davidia involucrata

davidie listenová

152

Fothergilla gardenii

fothergilla Gardenova

153

Fothergilla major

fothergilla větší

154

Halesia carolina

halesie karolinská

155

Halimodendron holodendron

slaník stříbrný

156

Hamamelis × intermedia cv.

vilín prostřední kultivary

157

Hamamelis japonica + var.+ cv.

vilín japonský + variety + kultivary

158

Hamamelis mollis + cv.

vilín měkký + kultivary

159

Hamamelis vernalis

vilín jarní

160

Hamamelis virginiana

vilín virginský

161

Chionanthus virginicus

bělas viržinský

162

Magnolia × loebneri + cv.

šácholán Loebnerův + kultivary

163

Magnolia × soulangiana + cv.

šácholán Soulangeův + kultivary

164

Magnolia liliiflora + cv.

šácholán liliokvětý + kultivary

165

Magnolia sieboldii

šácholán Sieboldův

166

Magnolia stellata + cv.

šácholán hvězdokvětý + kultivary

167

Parrotia persica

parotie perská

168

Parrotiopsis jaquemontiana

Parrociovka Jaquemontova

169

Prunus tenella + cv.

třešeň nízká + kultivary

170

Prunus triloba + cv.

třešeň trojlaločná + kultivary

171

Rhamnus imeretinus

řešetlák kavkazský

172

Staphylea colchica

klokoč kavkazský

173

Staphylea pinnata

klokoč zpeřený

174

Stewartia pseudocamellia

stewartie kameliovitá

175

Styrax japonica

sturač japonský

176

Syringa vulgaris + cv.

šeřík obecný + kultivary

177

Viburnum × burkwoodii

kalina Burkwoodova

178

Viburnum × carlcephalum

kalina hlavokvětá

179

Viburnum × juddii

kalina Judova

180

Viburnum carlesii + cv.

kalina Carlesiova + kultivary

181

Viburnum plicatum + cv.

kalina japonská + kultivary

Ad položka č.6: Stálezelené a opadavé listnaté keře.

Tabulka č.8

Číslo

Název druhu okrasné rostliny

položky

Latinský (mezinárodní)

Český

182

Acer ginnala

javor ginnala

183

Acer tataricum

javor tatarský

184

Amorpha fruticosa

netvařec křovitý

185

Berberis × stenophylla

dřišťál úzkolistý

186

Berberis gagnepainii

dřišťál Gagnepainův

187

Berberis julianae

dřišťál Juliin

188

Berberis buxifolia

dřišťál zimostrázový

189

Berberis candidula

dřišťál bělolistý

190

Berberis thunbergii + cv.

dřišťál Thunbergův + kultivary

191

Berberis verruculosa

dřišťál bradavčitý

192

Berberis vulgaris

dřišťál obecný

193

Berberis wilsoniae

dřišťál Wilsonové

194

Buddleia alternifolia

komule střídavolistá

195

Caragana arborescens

čimišník obecný

196

Caragana frutex

čimišník křovitý

197

Caragana pygmaea

čimišník trpasličí

198

Caragana spinosa

čimišník trnitý

199

Ceanothus × delilianus + cv.

zpododěr křížený + kultivary

200

Chaenomeles japonica

kdoulovec japonský

201

Chaenomeles speciosa

kdoulovec lahvicovitý

202

Chaenomeles × superba + cv.

kdoulovec nádherný + kultivary

203

Colutea arborescens

žanovec měchýřník

204

Cornus alba + cv.

svída bílá + kultivary

205

Cornus sanguinea

svída krvavá

206

Cornus stolonifera + cv.

svída výběžkatá + kultivary

207

Cotoneaster acuminatus

skalník špičatolistý

208

Cotoneaster acutifolius

skalník ostrolistý

209

Cotoneaster adpressus

skalník přitisklý

210

Cotoneaster congestus

skalník směstnaný

211

Cotoneaster dammeri + cv.

skalník Dammerův + kultivary

212

Cotoneaster dielsianus

skalník Dielsův

213

Cotoneaster divaricatus

skalní rozkladitý

214

Cotoneaster horizontalis + cv.

skalník vodorovný + kultivary

215

Cotoneaster integerrimus

skalník obecný

216

Cotoneaster lucidus

skalník lesklý

217

Cotoneaster microphyllus

skalník drobnolistý

218

Cotoneaster multiflorus

skalník mnohokvětý

219

Cotoneaster praecox

skalník raný

220

Cotoneaster salicifolius + cv.

skalník vrbolistý + kultivary

221

Cotoneaster × watereri

skalník Watererův

222

Cotoneaster zabelii

skalník Zabelův

223

Crataegus crus-galli

hloh kuří noha

224

Crataegus oxyacantha

hloh obecný

225

Crataegus monogyna

hloh jednosemenný

226

Cytisus decumbens

čilimník rozložitý

227

Cytisus × praecox + cv.

čilimník raný + kultivary

228

Cytisus procumbens

čilimník položený

229

Cytisus purpureus

čilimník nachový

230

Cytisus scoparius

janovec metlatý

231

Deutzia gracilis

trojpuk něžný

232

Deutzia × magnifica + cv.

trojpuk skvělý + kultivary

233

Deutzia × rosea + cv.

trojpuk růžový + kultivary

234

Deutzia scabra + cv.

trojpuk drsný + kultivary

235

Dierwilla sessilifolia

zanice bezřapíčná

236

Elaeagnus angustifolia

hlošina úzkolistá

237

Elaeagnus commutata

hlošina stříbrná

238

Euonymus europaeus

brslen evropský

239

Euonymus fortunei + var. + cv.

brslen Fortuneiův + variety + kultivary

240

Euonymus nanus

brslen nízký

241

Euonymus verrucosus

brslen bradavičnatý

242

Euonymus latifolius

brslen širokolistý

243

Forsythia × intermedia + cv.

zlatice prostřední + kultivary

244

Forsythia ovata + cv.

zlatice vejčitá + kultivary

245

Forsythia suspensa

zlatice převislá

246

Genista germanica

kručinka německá

247

Genista sagittalis

kručinka křídlatá

248

Genista tinctoria

kručinka barvířská

249

Hypericum calycinum + cv.

třezalka kališkatá + kultivary

250

Hypericum patulum

třezalka rozkladitá

251

Hypericum × moserianum

třezalka Moserova

252

Kerria japonica + cv.

zákula japonská + kultivary

253

Laburnum anagyroides

štědřenec převislý

254

Ligustrum obtusifolium var.regelianum

ptačí zob tupolistý

235

Ligustrum ovalifolium

ptačí zob vejčitolistý

256

Ligustrum vulgare + cv.

ptačí zob obecný + kultivary

257

Lonicera alpigena

zimolez horský

258

Lonicera chrysantha

zimolez zlatokvětý

259

Lonicera caerulea

zimolez modrý

260

Lonicera floribunda

zimolez bohatokvětý

261

Lonicera fragrantissima

zimolez nejvonnější

262

Lonicera korolkowii

zimolez Korolkowův

263

Lonicera maackii

zimolez Mackův

264

Lonicera nitida

zimolez lesklý

265

Lonicera pileata

zimolez kloboukatý

266

Lonicera × purpusii

zimolez Purpusův

267

Lonicera tatarica + cv.

zimolez tatarský + kultivary

268

Lonicera xylosteum

zimolez obecný

269

Lycium halimifolium

kustovnice obecná

270

Mahonia aquifolium

mahonia cesmínolistá

271

Pachysandra terminalis

tlustonitník klasnatý

272

Philadelphus coronarius + cv.

pustoryl věncový + kultivary

273

Philadelphus inodorus

pustoryl nevonný

274

Philadelphus × lemoinei

pustoryl Lemoinův

275

Philadelphus × monstrosus + cv.

pustoryl monstrosní + kultivary

276

Philadelphus pubescens

pustoryl pýřitý

277

Philadelphus × virginalis

pustoryl panenský

278

Photinia villosa

blýskalka chlupatá

279

Physocarpus opulifolius + cv.

tavola kalinolistá + kultivary

280

Potentilla fruticosa + cv.

mochna křovitá + kultivary

281

Prunus fruticosa

třešeň křovitá

282

Prunus laurocerasus + cv.

bobkovišeň lékařská + kultivary

283

Prunus mahaleb

višeň mahalebka

284

Prunus spinosa

trnka obecná

285

Prunus tomentosa

třešeň plstnatá

286

Pyracantha coccinea + cv.

hlohyně šarlatová + kultivary

287

Rhamnus catharticus

řešetlák počistivý

288

Ribes alpinum + cv.

meruzalka alpinská + kultivary

289

Ribes sanguineum + cv.

meruzalka krvavá + kultivary

290

Rosa arvensis

růže rolní

291

Rosa centifolia

růže stolistá

292

Rosa gallica

růže nízká

293

Rosa hugonis

růže Hugova

294

Rosa multiflora

růže mnohokvětá

295

Rosa nitida

růže lesklá

296

Rosa pendulina

růže převislá

297

Rosa pimpinellifolia

růže bedrníkolistá

298

Rosa omeiensis var. pteracanhta

růže omejská

299

Rosa rubiginosa

růže vinná

300

Rosa rugosa + cv.

růže svraskalá + kultivary

301

Rubus odoratus

ostružník vonný

302

Salix sp.

vrba - botanické druhy

303

Sambucus nigra + cv.

bez černý + kultivary

304

Sambucus racemosa

bez hroznatý

305

Sorbaria sorbifolia

jeřábník jeřábolistý

306

Spiraea × arguta

tavolník význačný

307

Spiraea bumalda + cv.

tavolník nízký + kultivary

308

Spiraea × cinerea + cv.

tavolník popelavý + kultivary

309

Spiraea douglasii

tavolník Douglasův

310

Spiraea japonica + cv.

tavolník japonský + kultivary

311

Spiraea menziesii

tavolník Menziesův

312

Spiraea nipponica + cv.

tavolník niponský + kultivary

313

Spiraea salicifolia

tavolník vrbolistý

314

Spiraea prunifolia

tavolník třešňolistý

315

Spiraea thunbergii

tavolník Thunbergův

316

Spiraea × vanhouttei

tavolník Van Houtteův

317

Spiraea betulifolia

tavolník březolistý

318

Stephanandra incisa

korunatka klaná

319

Stephanandra tanakae

korunatka tanakae

320

Symphoricarpos albus

pámelník bílý

321

Symphoricarpos × chenaultii + cv.

pámelník Chenaultův + kultivary

322

Symphoricarpos orbiculatus

pámelník červenoplodý

323

Tamarix parviflora

tamaryšek drobnokvětý

324

Tamarix pentadra

tamaryšek pětimužný

325

Tamarix tetrandra

tamaryšek čtyřmužný

326

Viburnum lantana

tušalaj obecný

327

Viburnum opulus + cv.

kalina obecná + kultivary

328

Weigela florida + cv.

weigela květnatá + kultivary

Ad položka č.9: Ovíjivé a pnoucí dřeviny [ cenová skupina I.] .

Tabulka č.9

Číslo

Název druhu okrasné rostliny

položky

Latinský (mezinárodní)

Český

329

Actinidia chinensis

aktinidie čínská

330

Akebia quinata

akebie pětičetná

331

Celastrus orbiculatus

zimokeř okrouhlolistý

332

Celastrus scandens

zimokeř popínavý

333

Clematis vitalba

plamének plotní

334

Jasminum nudiflorum

jasmín nahokvětý

335

Lonicera × brownii

zimolez Brownův

336

Lonicera × heckrottii + cv.

zimolez Heckrottův + kultivary

337

Lonicera × tellmanniana

zimolez Tellmannův

338

Lonicera caprifolium

zimolez obecný

339

Lonicera henryi

zimolez Henryův

340

Lonicera japonica + cv.

zimolez japonský + kultivary

341

Lonicera periclymenum + cv.

zimolez německý + kultivary

342

Parthenocissus quinquefolia + var.

přísavník pětilistý + variety

343

Polygonum baldschuanicum

rdesno baldšuánské

344

Rubus henryi

ostružník Henryův

Ad položka č.10: Ovíjivé a pnoucí dřeviny [ cenová skupina II.] .

Tabulka č.10

Číslo

Název druhu okrasné rostliny

položky

Latinský (mezinárodní)

Český

345

Actinidia arguta

aktinidie význačná

346

Actinidia kolomikta

aktinidie kolomikta

347

Amphelopsis aconitifolia

loubinec omějolistý

348

Amphelopsis megalophylla

loubinec velkolistý

349

Aristolochia durior

podražec velkokvětý

350

Campsis × tagliabuana

trubač křížený

351

Campsis radicans + cv.

trubač kořenující + kultivary

352

Clematis alpina + cv.

plamének alpský + kultivary

353

Clematis jackmanii + cv.

plamének Jackmanův + kultivary

354

Clematis lanuginosa + cv.

plamének vlasatý + kultivary

355

Clematis macropetala + cv.

plamének velkokvětý + kultivary

356

Clematis montana + cv.

plamének horský + kultivary

357

Clematis tangutica + cv.

plamének tangutský + kultivary

358

Clematis viticella + cv.

plamének vlašský + kultivary

359

Hedera helix + cv.

břečťan popínavý + kultivary

360

Hydrangea petiolaris

hortenzie popínavá

361

Parthenocissus tricuspidata + cv.

přísavník trojcípý + kultivary

362

Schizophragma hydrangeoides

klanostěnka hortenziová

363

Vitis coignetiae

réva Coignetova

364

Vitis riparia

réva pobřežní

365

Vitis vulpina

réva vlčí

366

Wisteria floribunda + cv.

wisterie květnatá + kultivary

367

Wisteria sinensis + cv.

wisterie čínská + kultivary

Ad položka č.14: Jehličnaté stromy borovicovitého a jedlovitého typu.

Tabulka č.11

Číslo

Název druhu okrasné rostliny

položky

Latinský (mezinárodní)

Český

368

Abies alba

jedle bělokorá

369

Abies amabilis

jedle líbezná

370

Abies balsamea

jedle balzámová

371

Abies cephalonica

jedle řecká

372

Abies concolor + var. + cv.

jedle ojíněná +variety + kultivary

373

Abies grandis

jedle obrovská

374

Abies homolepis + var. umbellata

jedle niko + varieta

375

Abies koreana + cv.

jedle korejská + kultivary

376

Abies lasiocarpa + var. + cv.

jedle subalpinská + variety + kultivary

377

Abies magnifica

jedle nádherná

378

Abies nordmanniana

jedle kavkazská

379

Abies numidica

jedle numidská

380

Abies pinsapo + cv.

jedle španělská + kultivary

381

Abies procera + cv.

jedle vznešená + kultivary

382

Abies sibirica

jedle sibiřská

383

Abies veitchii + cv.

jedle Veitchiiova + kultivary

384

Cedrus atlantica + cv.

cedr atlantský + kultivary

385

Cedrus deodara

cedr himalájský

386

Cedrus libani

cedr libanonský

387

Ginkgo biloba + cv.

jinan dvojlaločný + kultivary

388

Larix decidua

modřín evropský

389

Larix kaempferi + cv.

modřín japonský + kultivary

390

Larix laricina

modřín americký

391

Metasequoia glyptostroboides

metasekvoje čínská

392

Picea abies + cv.

smrk ztepilý + kultivary

393

Picea breweriana

smrk Brewerův

394

Picea engelmanii + cv.

smrk Engelmanův + kultivary

395

Picea glauca

smrk sivý

396

Picea jezoensis

smrk ajanský

397

Picea mariana + cv.

smrk černý + kultivary

398

Picea omorika + cv.

smrk omorika + kultivary

399

Picea orientalis + cv.

smrk východní + kultivary

400

Picea pungens + cv.

smrk pichlavý + kultivary

401

Picea sitchensis

smrk sitka

402

Pinus aristata

borovice osinatá

403

Pinus armandii

borovice Armandova

404

Pinus banksiana

borovice Banksova

405

Pinus cembra + var. + cv.

borovice limba + variety + kultiv.

406

Pinus contorta + var.

borovice pobřežní + variety

407

Pinus densiflora

borovice hustokvětá

408

Pinus flexilis

borovice ohebná

409

Pinus heldreichii + cv.

borovice Heldreichova + kultivary

410

Pinus jeffreyi

borovice Jeffreyiova

411

Pinus koraiensis + cv.

borovice korejská + kultivary

412

Pinus monticola + cv.

borovice pohorská + kultivary

413

Pinus nigra + ssp. + cv.

borovice černá + kultivary

414

Pinus parviflora + cv.

borovice drobnokvětá + kultivary

415

Pinus peuce

borovice rumelská

416

Pinus ponderosa + var. scopulorum

borovice žlutá + varieta

417

Pinus pungens

borovice pichlavá

418

Pinus resinosa

borovice smolná

419

Pinus rigida

borovice tuhá

420

Pinus rotundata

borovice blatka

421

Pinus strobus

borovice hedvábná

422

Pinus sylvestris + cv.

borovice lesní + kultivary

423

Pinus uncinata

borovice pyrenejská

424

Pinus wallichiana

borovice himalájská

425

Pseudolarix amabilis

pamodřín líbezný

426

Pseudotsuga menziesii + f. + cv.

douglaska tisolistá +forma+ kult.

427

Taxodium distichum

tisovec dvouřadý

428

Taxus baccata

tis obecný

429

Taxus cuspidata

tis japonský

430

Tsuga mertensiana

jedlovec Mertensův

431

Tsuga canadensis

jedlovec kanadský

432

Tsuga caroliniana

jedlovec karolínský

433

Tsuga diversifolia

jedlovec různolistý

Ad položka č.15: Jehličnaté stromy cypřiškovitého typu.

Tabulka č.12

Číslo

Název druhu okrasné rostliny

položky

Latinský (mezinárodní)

Český

434

Calocedrus decurens

pazerav cedrový

435

Cryptomeria japonica

kryptomerie japonská

436

Chamaecyparis lawsoniana + cv.

cypříšek Lawsonův + kultivary

437

Chamaecyparis nootkatensis + cv.

cypříšek nutkajský + kultivary

438

Chamaecyparis obtusa

cypříšek tupolistý

439

Chamaecyparis pisifera + cv.

cypříšek hrachonosný + kultivary

440

Chamaecyparis thyoides

cypříšek zeravovitý

441

Juniperus chinensis + cv.

jalovec čínský + kultivary

442

Juniperus scopulorum

jalovec skalní

443

Juniperus virginiana + cv.

jalovec viržinský + kultivary

444

Sequoiadendron giganteum

sekvoje obrovská

445

Thuja occidentalis + cv.

zerav západní + kultivary

446

Thuja orientalis

zerav východní

447

Thuja plicata + cv.

zerav obrovský + kultivary

448

Thuja standishii

zerav japonský

Ad položka č.16: Jehličnaté keře

- nepravidelně kompaktní, rozložité a jiné zakrslé tvary

borovicovitého a jedlovitého typu

Tabulka č.13

Číslo

Název druhu okrasné rostliny

položky

Latinský (mezinárodní)

Český

449

Abies amabilis cv.

Jedle líbezná kultivary

450

Abies balsamea cv.

Jedle balzámová kultivary

451

Abies concolor cv.

Jedle ojíněná kultivary

452

Abies lasiocarpa cv.

Jedle subalpínská kultivary

453

Abies procera cv.

Jedle španělská kultivary

454

Picea lutzii cv.

Smrk Lutzův + kultivary

455

Picea abies cv.

Smrk ztepilý kultivary

456

Picea glauca cv.

Smrk sivý kultivary

457

Picea mariana cv.

Smrk černý kultivary

458

Picea omorika cv.

Smrk omorika kultivary

459

Picea pungens cv.

Smrk pichlavý kultivary

460

Pinus cembra cv.

Borovice limba kultivary

461

Pinus densiflora cv.

Borovice hustokvětá kultivary

462

Pinus heldreichii cv.

Borovice bělokorá kultivary

463

Pinus mugo cv.

Borovice kleč kultivary

464

Pinus nigra cv.

Borovice černá kultivary

465

Pinus pumila cv.

Borovice zakrslá kultivary

466

Pinus rotundata cv.

Borovice blatka kultivary

467

Pinus strobus cv.

Borovice vejmutovka kultivary

468

Pinus sylvestris cv.

Borovice lesní kultivary

469

Pinus uncinata cv.

Borovice pyrenejská kultivary

470

Pseudotsuga menziesii cv.

Douglaska tisolistá kultivary

471

Tsuga canadensis cv.

Jedlovec kanadský kultivary

Ad položka č.17: Jehličnaté keře

- sloupovité, konické, kuželovité, poléhavé, plazivé

nepravidelně kompaktní tvary cypřiškovitého typu.

Tabulka č.14

Číslo

Název druhu okrasné rostliny

položky

Latinský (mezinárodní)

Český

472

Cryptomeria japonica cv.

kryptomerie japonská kultivary

473

Chamaecyparis lawsoniana cv.

cypříšek Lawsonův kultivary

474

Chamaecyparis nootkatensis cv.

cypříšek nutkajský kultivary

475

Chamaecyparis obtusa cv.

cypříšek tupolistý kultivary

476

Chamaecyparis pisifera cv.

cypříšek hrachonosný kultivary

477

Chamaecyparis thyoides cv.

cypříšek zeravovitý kultivary

478

Juniperus communis + cv.

jalovec obecný + kultivary

479

Juniperus conferta

jalovec pobřežní

480

Juniperus davurica cv.

jalovec davurský kultivary

481

Juniperus horizontalis cv.

jalovec polehlý kultivary

482

Juniperus chinensis cv.

jalovec čínský kultivary

483

Juniperus procumbens

jalovec položený

484

Juniperus sabina + cv.

jalovec chvojka + kultivary

485

Juniperus scopulorum cv.

jalovec skalní kultivary

486

Juniperus squamata cv.

jalovec šupinatý kultivary

487

Juniperus virginiana cv.

jalovec viržinský kultivary

488

Microbiota decussata

mikrobiota křížolistá

489

Taxus baccata cv.

tis obecný kultivary

490

Taxus × media cv.

tis prostřední kultivary

491

Taxus cuspidata cv.

tis japonský kultivary

492

Thuja occidentalis cv.

zerav západní kultivary

493

Thuja orientalis cv.

zerav východní kultivary

494

Thuja plicata cv.

zerav obrovský kultivary

495

Thujopsis dolabrata cv.

zeravinec japonský kultivary".